Reklamační řád

Reklamační řád

R e k l a m a č n í ř á d s p o l e č n o s t i Č e s k á d a t a s . r . o .

v y d a n ý v s o u l a d u s p ř í s l u š n ý m i u s t a n o v e n í m i p l a t n ý c h p r á v n í c h p ř e d p i s ů , z e j m é n a z á k o n a č . 1 2 7 / 2 0 0 5 S b . , o e l e k t r o n i c k ý c h k o m u n i k a c í c h , z á k o n a č . 8 9 / 2 0 1 2 S b . o b č a n s k ý z á k o n í k a z á k o n a č . 6 3 4 / 1 9 9 2 S b . , o o c h r a n ě s p o t ř e b i t e l e , s p o l e č n o s t í Č e s k á d a t a s . r . o . , s e s í d l e m P r a h a 6 - S u c h d o l , I n t e r n a c i o n á l n í 1 2 3 1 / 8 , P S Č 1 6 5 0 0 , z a p s a n o u v o b c h o d n í m r e j s t ř í k u v e d e n é m M ě s t s k ý m s o u d e m v P r a z e , C 1 7 5 5 4 4 , I Č : 2 4 8 0 1 7 9 8 , D I Č : C Z 2 4 8 0 1 7 9 8 ( d á l e j e n „ P o s k y t o v a t e l “ ) , k t e r á j e v e s m y s l u z á k o n a o e l e k t r o n i c k ý c h k o m u n i k a c í c h p r á v n i c k o u o s o b o u p o s k y t u j í c í v e ř e j n ě d o s t u p n é s l u ž b y e l e k t r o n i c k ý c h k o m u n i k a c í a p o s k y t u j e v e ř e j n ě d o s t u p n o u s l u ž b u : P ř í s t u p k s í t i I n t e r n e t .


1 . Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í

R e k l a m a č n í ř á d u p r a v u j e p r á v a a p o v i n n o s t i s t r a n p ř i u p l a t ň o v á n í r e k l a m a c í v a d n ě p o s k y t n u t ý c h s l u ž e b , n e s p r á v n ě v y s t a v e n é h o v y ú č t o v á n í a r e k l a m a c í v a d z b o ž í .


2 . V Ý K L A D Z Á K L A D N Í C H P O J M Ů

2 . 1 R e k l a m a c e - u p l a t n ě n í p r á v Ú č a s t n í k ů v y p l ý v a j í c í c h z e s m l o u v y o p o s k y t o v á n í v e ř e j n ě d o s t u p n ý c h s l u ž e b e l e k t r o n i c k ý c h k o m u n i k a c í . R e k l a m a c e m ů ž e s m ě ř o v a t p r o t i r o z s a h u č i k v a l i t ě s l u ž e b n e b o p r o t i v ý š i ú č t o v a n é c e n y . V s o u v i s l o s t i s p r o d e j e m z b o ž í m ů ž e k u p u j í c í u p l a t n i t r e k l a m a c i k u p l a t n ě n í s v ý c h p r á v v y p l ý v a j í c í c h

z o d p o v ě d n o s t i P o s k y t o v a t e l e z a v a d y z b o ž í .


2 . 2 V a d n ě p o s k y t n u t á s l u ž b a - s l u ž b a , k t e r á b y l a p o s k y t n u t a z e s t r a n y P o s k y t o v a t e l e p o d l e k o n k r é t n í c h o k o l n o s t í t a k , ž e j e j í r o z s a h n e b o k v a l i t a n e o d p o v í d á s m l u v n í m p o d m í n k á m , p l a t n ý m p ř e d p i s ů m a t e c h n i c k ý m n o r m á m p r o p o s k y t o v á n í d a n é s l u ž b y .


2 . 3 N e s p r á v n é v y ú č t o v á n í - v y ú č t o v á n í c e n y z a s l u ž b y , k t e r é n e o d p o v í d á p r o v o z n í m ú d a j ů m , p ř í p a d n ě j s o u v n ě m s l u ž b y v y ú č t o v á n y z a c h y b n o u c e n u .


2 . 4 Z á v a d a z a ř í z e n í - s t a v , k t e r ý z n e m o ž ň u j e n e b o z t ě ž u j e p o u ž í v a t t e l e k o m u n i k a č n í č i j i n é z a ř í z e n í p r o v y u ž í v á n í s l u ž e b o b v y k l ý m z p ů s o b e m , z e j m é n a t í m , ž e n e j s o u d o d r ž e n y k v a l i t a t i v n í p a r a m e t r y , p ř í p a d n ě m ů ž e z p ů s o b o v a t n e s p r á v n é t a r i f o v á n í .


3 . T Y P Y R E K L A M A C Í , R O Z S A H O D P O V Ě D N O S T I Č E S K Á D A T A s . r . o . 3 . 1 V e v z t a h u k e s l u ž b á m m á ú č a s t n í k p r á v o u p l a t n i t r e k l a m a c i : 3 . 1 . 1 n a v y ú č t o v á n í c e n y v p ř í p a d ě v y s t a v e n í n e s p r á v n é h o v y ú č t o v á n í 3 . 1 . 2 n a p o s k y t o v a n o u s l u ž b u v p ř í p a d ě v a d n ě p o s k y t n u t é s l u ž b y n e b o v p ř í p a d ě n e p o s k y t n u t í s l u ž b y

3 . 2 P o s k y t o v a t e l n e o d p o v í d á z a s l u ž b y p o s k y t o v a n é j i n ý m i p o s k y t o v a t e l i , k t e r é s i ú č a s t n í k v y b e r e , a n i z a k v a l i t u a o b s a h s l u ž b y t ř e t í c h s t r a n , k t e r é ú č a s t n í k o d e b e r e .


3 . 3 N a d r á m e c z á k o n n é ú p r a v y P o s k y t o v a t e l n e o d p o v í d á z a š k o d u , k t e r á ú č a s t n í k o v i v z n i k n e t í m , ž e s l u ž b a b y l a p o s k y t n u t a v a d n ě n e b o n e b y l a p o s k y t n u t a v ů b e c .


3 . 4 V e v z t a h u k e z b o ž í z a k o u p e n é m u u P o s k y t o v a t e l e o d p o v í d á P o s k y t o v a t e l k u p u j í c í m u z a t o , ž e z b o ž í j e p ř i p ř e v z e t í k u p u j í c í m b e z v a d a v e s h o d ě s k u p n í s m l o u v o u . Z a p ř í p a d n é v a d y z b o ž í P o s k y t o v a t e l o d p o v í d á v r o z s a h u s v é o d p o v ě d n o s t i z a v a d y z b o ž í , a t o p o d o b u z á k o n n é 2 4 m ě s í č n í č i j i n a k ú č a s t n í k y s m l u v e n é z á r u k y . Z a v a d u n e l z e p o v a ž o v a t z m ě n u v l a s t n o s t í z b o ž í , k t e r á v z n i k l a v p r ů b ě h u z á r u č n í d o b y v d ů s l e d k u o p o t ř e b e n í č i n e s p r á v n é h o p o u ž í v á n í , p o p ř . n e s p r á v n é h o z á s a h u . Z á r u č n í d o b a u p l a t ň o v a n á n a i n s t a l a c i a o p r a v u k o n c o v ý c h z a ř í z e n í č i j i n é h o z b o ž í t r v á p o d o b u š e s t i m ě s í c ů .


4 . P R Á V O N A U P L A T N Ě N Í R E K L A M A C E , Z P Ů S O B A M Í S T O U P L A T N Ě N Í


4 . 1 P r á v o n a u p l a t n ě n í r e k l a m a c e v e v z t a h u k e s l u ž b á m m á ú č a s t n í k , t j . p r á v n i c k á č i f y z i c k á o s o b a , k t e r á s P o s k y t o v a t e l e m u z a v ř e l a o h l e d n ě p o s k y t o v á n í s l u ž e b s m l o u v u , p ř í p a d n ě o s o b a ú č a s t n í k e m p í s e m n ě z m o c n ě n á č i p o v ě ř e n á . P l n á m o c m u s í b ý t v t o m t o p ř í p a d ě o v ě ř e n ý p o d p i s z m o c n i t e l e .


4 . 2 P r á v o n a u p l a t n ě n í r e k l a m a c e z a k o u p e n é h o z b o ž í m á k u p u j í c í . P ř i p o d á n í r e k l a m a c e j e k u p u j í c í p o v i n e n p r o k á z a t o p r á v n ě n o s t n á r o k u n a v y ř í z e n í r e k l a m a c e , t j . k r o m ě v y t k n u t í v a d d o l o ž i t i m í s t o , c e n u a d o b u z a k o u p e n í z b o ž í . K t o m u t o ú č e l u j e n e j v h o d n ě j š í m d o k l a d e m z á r u č n í l i s t , p o k u d b y l v y s t a v e n , č i p r o d e j n í d o k l a d , i b e z t ě c h t o d o k l a d ů j e v š a k t ř e b a d o l o ž i t z a k o u p e n í z b o ž í j i n ý m v ě r o h o d n ý m z p ů s o b e m .


4 . 3 R e k l a m a c i v e v z t a h u k e s l u ž b á m j e n u t n o u p l a t n i t p í s e m n ě n a a d r e s e P o s k y t o v a t e l e .

4 . 4 P ř i p o d á n í r e k l a m a c e v a d z b o ž í a n e b o s l u ž e b ú č a s t n í k o b d r ž í p í s e m n é p o t v r z e n í o u p l a t n ě n í r e k l a m a c e v s o u l a d u s p l a t n ý m i p r á v n í m i p ř e d p i s y . P o s k y t o v a t e l v y d á ú č a s t n í k u p í s e m n é p o t v r z e n í o t o m , k d y ú č a s t n í k u p l a t n i l r e k l a m a c i , c o j e o b s a h e m r e k l a m a c e a j a k ý z p ů s o b v y ř í z e n í r e k l a m a c e ú č a s t n í k p o ž a d u j e ; a d á l e p o t v r z e n í o d a t u a z p ů s o b u v y ř í z e n í r e k l a m a c e , v č e t n ě p o t v r z e n í o p r o v e d e n í o p r a v y a d o b ě j e j í h o t r v á n í , p ř í p a d n ě p í s e m n é o d ů v o d n ě n í z a m í t n u t í r e k l a m a c e .


4 . 5 P o d á n í r e k l a m a c e v e v z t a h u k e s l u ž b á m n e m á o d k l a d n ý ú č i n e k n a p o v i n n o s t ú č a s t n í k a u h r a d i t s p l a t n é v y ú č t o v á n í v e s t a n o v e n é l h ů t ě . Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d ( d á l e j e n „ Č T Ú “ ) j e v š a k v p ř í p a d e c h o p r á v n ě n n a ž á d o s t ú č a s t n í k a r o z h o d n o u t , ž e p o d á n í r e k l a m a c e o d k l a d n ý ú č i n e k m á .


4 . 6 N e v y h o v í - l i P o s k y t o v a t e l r e k l a m a c i , j e ú č a s t n í k o p r á v n ě n p o d a t u Č T Ú n á v r h n a z a h á j e n í ř í z e n í o n á m i t c e p r o t i v y ř í z e n í r e k l a m a c e . N á v r h j e n u t n é p o d a t b e z z b y t e č n é h o o d k l a d u , n e j p o z d ě j i v š a k d o 1 m ě s í c e o d e d n e d o r u č e n í v y ř í z e n í r e k l a m a c e .


5 . L H Ů T Y P R O P O D Á N Í R E K L A M A C E A P R O V Y Ř I Z O V Á N Í R E K L A M A C Í


5 . 1 R e k l a m a c i n a v y ú č t o v á n í c e n y j e ú č a s t n í k o p r á v n ě n u p l a t n i t u P o s k y t o v a t e l e b e z z b y t e č n é h o o d k l a d u , n e j p o z d ě j i v š a k d o d v o u m ě s í c ů o d e d n e d o r u č e n í v y ú č t o v á n í c e n y z a p o s k y t n u t é s l u ž b y , j i n a k p r á v o z a n i k n e . N e n í - l i v z h l e d e m k d r u h u p o s k y t o v a n é s l u ž b y v y ú č t o v á n í c e n y d o d á v á n o , j e o p r á v n ě n r e k l a m a c i u p l a t n i t d o d v o u m ě s í c ů o d e d n e p o s k y t n u t í s l u ž b y .


5 . 2 R e k l a m a c i n a p o s k y t o v a n o u s l u ž b u j e ú č a s t n í k o p r á v n ě n u p l a t n i t b e z z b y t e č n é h o o d k l a d u , n e j p o z d ě j i d o d v o u m ě s í c ů o d e d n e v a d n é h o p o s k y t n u t í s l u ž b y č i j i n é s k u t e č n o s t i r o z h o d n é p r o n á r o k n a r e k l a m a c i , j i n a k p r á v o z a n i k n e .


5 . 3 P o s k y t o v a t e l v y ř i z u j e r e k l a m a c e b e z z b y t e č n é h o o d k l a d u a v e l h ů t á c h o d p o v í d a j í c í c h s l o ž i t o s t i a t e c h n i c k é č i a d m i n i s t r a t i v n í n á r o č n o s t i u p l a t n ě n é r e k l a m a c e , n e j d é l e v š a k 3 0 d n ů o d e d n e u p l a t n ě n í r e k l a m a c e .


6 . L H Ů T Y A Z P Ů S O B Y V R A C E N Í P Ř E P L A T K Ů C E N Ú Č T O V A N Ý C H Z A S L U Ž B Y


6 . 1 V p ř í p a d ě , ž e j e r e k l a m a c e v a d n ě p o s k y t n u t ý c h s l u ž e b č i n e s p r á v n é h o v y ú č t o v á n í s h l e d á n a o p r á v n ě n o u , m á ú č a s t n í k p o d l e c h a r a k t e r u v a d n ě p o s k y t n u t é s l u ž b y p r á v o n a v r á c e n í p ř e p l a t k u n e b o j i ž z a p l a c e n ý c h c e n ú č t o v a n ý c h z a s l u ž b y . 6 . 2 J d e - l i o p r á v o n a v r á c e n í p ř e p l a t k u n e b o n a v r á c e n í j i ž z a p l a c e n ý c h c e n ú č t o v a n ý c h z a s l u ž b y z t i t u l u k l a d n ě v y ř í z e n é r e k l a m a c e a n e n í - l i v ý s l o v n ě d o h o d n u t o j i n a k , j e P o s k y t o v a t e l p o v i n e n p ř e p l a t e k č i z a p l a c e n é č á s t k y v r á t i t p o d l e o k o l n o s t í b u d f o r m o u k r e d i t u z o h l e d n ě n é h o v n á s l e d u j í c í m m ě s í č n í m v y ú č t o v á n í u

s l u ž e b , n e b o p r o s t ř e d n i c t v í m d o b r o p i s u v y s t a v e n é h o p r o t a k o v ý

ú č e l .


7 . P Ř E C H O D N Á A Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

7 . 1 P o d l e t o h o t o r e k l a m a č n í h o ř á d u s e v y ř i z u j í r e k l a m a c e p o d a n é v

d o b ě j e h o ú č i n n o s t i .

7 . 2 A k t u á l n í z n ě n í r e k l a m a č n í h o ř á d u j e k n a h l é d n u t í n a a d r e s e : Ž a t e c , S v a t o v á c l a v s k á 1 9 3 1 a n a i n t e r n e t o v ý c h s t r á n k á c h w w w . c e s k a d a t a . e u 7 . 3 T e n t o r e k l a m a č n í ř á d n a b ý v á p l a t n o s t i a ú č i n n o s t i d n e m 1 . l e d n a

2 0 1 5